17 mục tiêu phát triển bền vững là gì, ra đời từ khi nào?

17 mục tiêu phát triển bền vững là gì, ra đời từ khi nào?

Tháng 9/2015, Chương trình Nghị sự 2030 với 17 mục tiêu phát triển bền vững đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nhằm chấm dứt đói nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo sự thịnh vượng cho tất cả mọi người.

Từ Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đến Mục tiêu phát triển bền vững

Năm 1972, tại Stockholm, Thụy Điển, đã diễn ra Hội nghị Liên Hợp Quốc về môi trường và con người (Hội nghị Stockholm). Được tổ chức từ ngày 5-16/6/1972, đây là hội nghị đầu tiên của Liên Hợp Quốc tập trung vào các vấn đề môi trường quốc tế. Sau đó, tháng 12/1983, Ủy ban thế giới về môi trường và phát triển (WCED) hay Ủy ban Brundtland đã được thành lập nhằm đoàn kết các quốc gia để cùng với nhau theo đuổi sự phát triển bền vững.

Năm 1992, tại Hội nghị Thượng đỉnh thế giới về Môi trường và Phát triển (Hội nghị Thượng đỉnh Trái Đất Rio de Janeiro) với sự tham dự của 179 quốc gia, đã thông qua Chương trình Nghị sự 21 là khung kế hoạch chung để thiết kế các chương trình hành động, nhằm đạt được sự phát triển bền vững trong thế kỷ XXI.

Tháng 9/2000, Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc đã thông qua Tuyên bố Thiên niên kỷ với 8 mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ.

Các mục tiêu xã hội và môi trường được phản ánh trong Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ và Chương trình Nghị sự 21 tiếp tục được bàn thảo, bổ sung, hoàn thiện tại Hội nghị Thượng đỉnh thế giới về Phát triển bền vững tổ chức tại Johannesburg (Nam Phi) năm 2002.

Tháng 6/2012, Hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc về phát triển bền vững (Rio+20) đã được tổ chức, tập trung bàn thảo vào các nội dung cải thiện khuôn khổ thể chế để phát triển bền vững và nền kinh tế xanh; các mục tiêu cũng như các chỉ số mới về phát triển bền vững…

Từ tháng 9/2013, các quốc gia đã khởi động tiến trình xây dựng Chương trình nghị sự phát triển của Liên Hợp Quốc sau năm 2015, và xây dựng bộ 17 mục tiêu phát triển bền vững. Chương trình Nghị sự 2030 với 17 mục tiêu phát triển bền vững chính thức được thông qua ngày 25/9/2015 tại Hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc với sự tham dự của 193 nước thành viên. Chương trình Nghị sự 2030 có độ bao phủ chính sách phổ quát, rộng lớn, toàn diện, với mục tiêu hoàn tất công việc dang dở của Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ và Chương trình Nghị sự 21 không để ai bị bỏ lại phía sau.

Nội dung 17 mục tiêu phát triển bền vững là gì?

17 mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals – SDG) được Liên Hợp Quốc thông qua năm 2015 được xác định bởi 169 mục tiêu cụ thể và 232 chỉ tiêu, nhằm hướng tới xóa đói giảm nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo mọi người dân được hưởng hòa bình và thịnh vượng vào năm 2030.

Tại Việt Nam, ngày 10/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, trong đó đề ra 17 mục tiêu phát triển bền vững với 115 mục tiêu cụ thể. Sau đó, Quyết định số 681/QĐ-TTg về Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 đã được ban hành ngày 04/6/2019. Gần đây nhất là Nghị quyết Về phát triển bền vững (Nghị quyết số 136/NQ-CP), được ban hành ngày 25/9/2020.

Nội dung cụ thể của 17 mục tiêu phát triển bền vững:

Toàn cầu Việt Nam
Mục tiêu 1 No poverty Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi
Mục tiêu 2 Zero hunger Xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững
Mục tiêu 3 Good health and well-being Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi
Mục tiêu 4 Quality education Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người
Mục tiêu 5 Gender equality Đạt được bình đẳng giới; tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái
Mục tiêu 6 Clean water and sanitation Đảm bảo đầy đủ và quản lý bền vững tài nguyên nước và hệ thống vệ sinh cho tất cả mọi người
Mục tiêu 7 Affordable and clean energy Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả cho tất cả mọi người
Mục tiêu 8 Decent work and economic growth Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người
Mục tiêu 9 Industry, innovation and infrastructure Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu cao, thúc đẩy công nghiệp hóa bao trùm và bền vững, tăng cường đổi mới
Mục tiêu 10 Reduced inequalities Giảm bất bình đẳng trong xã hội
Mục tiêu 11 Sustainable cities and communities

 

Phát triển đô thị, nông thôn bền vững, có khả năng chống chịu; đảm bảo môi trường sống và làm việc an toàn; phân bổ hợp lý dân cư và lao động theo vùng
Mục tiêu 12 Responsible consumption and production Đảm bảo sản xuất và tiêu dùng bền vững
Mục tiêu 13 Climate action Ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai
Mục tiêu 14 Life below water Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển để phát triển bền vững
Mục tiêu 15 Life on land Bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển dịch vụ hệ sinh thái, chống sa mạc hóa, ngăn chặn suy thoái và phục hồi tài nguyên đất
Mục tiêu 16 Peace, justice and strong institutions Thúc đẩy xã hội hòa bình, dân chủ, công bằng, bình đẳng, văn minh vì sự phát triển bền vững, tạo khả năng tiếp cận công lý cho tất cả mọi người; xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm giải trình và có sự tham gia ở các cấp
Mục tiêu 17 Partnerships for the goals Tăng cường phương thức thực hiện và thúc đẩy đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Theo Báo cáo các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) quốc gia năm 2020, Việt Nam có khả năng đạt được 5 trong số 17 mục tiêu SDGs đến năm 2030, gồm Mục tiêu 1; 2; 4; 13 và 17. Năm 2021, Việt Nam xếp hạng thứ 51/165 quốc gia về điểm chỉ số SDG.

Hướng đến sự phát triển bền vững và tầm nhìn Việt Nam hùng cường 2045, Vũ Phong Energy Group đã và đang theo đuổi những giá trị theo phương hướng các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc với các Mục tiêu 1-3-4-5-6-7-8-13-14-15, trong đó đặc biệt chú trọng các Mục tiêu 7-8-6 và 13.

  • Vũ Phong đã thi công được hơn 1.000 dự án điện mặt trời tại khắp các vùng miền trên cả nước, đồng thời tích cực trong các chương trình mang điện mặt trời đến với những khu vực, gia đình khó khăn.
  • Chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm tạo nên môi trường sản xuất thuận lợi, năng suất và thu nhập thỏa đáng cho người lao động.
  • Đang và sẽ tham gia các chương trình cung cấp nước sạch, an ninh nguồn nước và các chương trình cải thiện điều kiện vệ sinh cho cộng đồng.
  • Hướng tới việc triển khai và cùng phát triển các giải pháp giúp giảm phát thải khí nhà kính, chống lại biến đổi khí hậu, bảo vệ hệ sinh thái.

 

Xem thêm:

Nguồn: Vuphong.vn