Hà Nội: Đầu tư sản xuất pin Mặt Trời kích thước nhỏ, hiệu suất cao

Hà Nội: Đầu tư sản xuất pin Mặt Trời kích thước nhỏ, hiệu suất cao

Solarstore.vn – Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hà Nội vừa khánh thành Trung tâm Nghiên cứu – chuyển giao và giám định công nghệ có quy mô lớn nhất nước từ trước tới nay.


Theo Sở KH&CN Hà Nội, việc khánh thành trung tâm này là một trong những sự kiện trọng điểm của Hà Nội nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố cũng như khẳng định bước phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực KH&CN của Thủ đô.
Trung tâm này đặt tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, có diện tích 2,1ha và là khu phức hợp liên thông về KH&CN lớn nhất cả nước từ nghiên cứu, sản xuất và giám định công nghệ. Trung tâm được thiết kế cho 200 nhà khoa học làm việc tại 5 khu trong tổ hợp.

Ngày 29/10/2015,t?i Hà N?i, UBND thành ph? Hà N?i t? ch?c L? khánh thành và dua vào s? d?ng Trung tâm Nghiên c?u chuy?n giao công ngh? và Giám d?nh công ngh?  (Chào m?ng Ð?i h?i Ð?i bi?u Ð?ng b? thành ph? Hà N?i l?n th? XVI). Trung tâm du?c xây m?i trên di?n tích 21.000 m2 v?i dây chuy?n, trang thi?t b? d?ng b?, hi?n d?i t?i khu nghiên c?u và tri?n khai thu?c Khu công ngh? cao Hòa L?c có: Nhà nghiên c?u, xu?ng s?n xu?t ch? th?, vu?n uom công ngh?...là noi ph?c v? nghiên c?u, ch? t?o s?n ph?m công ngh? cao trong ngành di?n t?, t? d?ng hóa, công ngh? thông tin, co khí chính xác, s?n xu?t Pin nang lu?ng m?t tr?i, dèn Led, thi?t k? chip cùng v?i phòng thí nghi?m chuyên ngành và giám d?nh công ngh? thu?c linh v?c co khí, ti?t ki?m nang lu?ng, công ngh? môi tru?ng; ch? th? s?n ph?m m?i và tri?n khai ?ng d?ng k?t qu? nghiên c?u vào s?n xu?t, ?ng d?ng và chuy?n giao công ngh? trên d?a bàn Th? dô. Trong ?nh: Ch? t?ch UBND Thành ph? Hà N?i Nguy?n Th? Th?o phát bi?u t?i bu?i L?. ?nh: Anh Tu?n – TTXVN

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo phát biểu tại buổi Lễ


Các thiết bị nghiên cứu hiện đại có thể kết nối các nhà khoa học tại các viện, trường và phòng thí nghiệm trọng điểm. Đây cũng là nơi liên kết nghiên cứu cho các nhà khoa học Việt kiều và nhà khoa học quốc tế trong các chương trình hợp tác khoa học công nghệ.
Một trong những mảng trọng tâm mà trung tâm này đầu tư là sản xuất pin Mặt Trời hiệu suất cao, kích thước nhỏ. Thực hiện quy hoạch năng lượng Việt Nam đến năm 2030, trung tâm sẽ đẩy mạnh sản xuất pin năng lượng Mặt Trời và dự kiến sẽ hòa lưới điện quốc gia vào năm 2020.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ông Nguyễn Thế Thảo cùng các đại biểu thăm quan khu sản xuất của Trung tâm Nghiên cứu-chuyển giao và giám định công nghệ


Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ông Nguyễn Thế Thảo: Việc đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng Trung tâm Nghiên cứu – chuyển giao và giám định công nghệ này là một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp phát triển KH&CN Thủ đô; đồng thời khẳng định chủ trương nhất quán của thành phố Hà Nội trong việc tập trung đầu tư, phát triển KH&CN, coi đây là tiền đề cho việc thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cũng ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Sở KH&CN Hà Nội, cơ quan được giao làm Chủ đầu tư dự án và Nhà thầu thi công đã hoàn thành công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ để kịp khánh thành chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI.
Dây truyền sản xuất của Trung tâm Nghiên cứu – chuyển giao và giám định công nghệ

Dây truyền sản xuất của Trung tâm Nghiên cứu – chuyển giao và giám định công nghệ


Những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thành phố Hà Nội luôn xác định khoa học, công nghệ giữ vai trò quan trọng hàng đầu, là động lực, đòn bẩy để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.
Thành phố Hà Nội đã có nhiều Nghị quyết, chương trình, chiến lược nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động KH&CN như: Chiến lược phát triển KH&CN Thành phố Hà Nội đến năm 2020; Chương trình số 22-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội “về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế’; Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội về chính sách ưu đãi áp dụng đối với tổ chức, cá nhân và các nhà khoa học tham gia thực hiện chương trình khoa học – công nghệ trọng điểm của Thủ đô.
Một trong những mảng trọng tâm mà trung tâm này đầu tư là sản xuất pin Mặt Trời hiệu suất cao, kích thước nhỏ

Một trong những mảng trọng tâm mà trung tâm này đầu tư là sản xuất pin Mặt Trời hiệu suất cao, kích thước nhỏ


Được biết, Trung tâm này có các hạng mục: Nhà nghiên cứu, xưởng sản xuất chế thử, nhà hành chính và vườn ươm công nghệ, công trình phụ trợ, nhà xưởng và nhà kho. Với dây chuyền, trang thiết bị đồng bộ, hiện đại.
Trung tâm sẽ là nơi phục vụ nghiên cứu, chế tạo sản phẩm công nghệ cao trong ngành điện tử, tự động hóa, công nghệ thông tin, cơ khí chính xác, sản xuất Pin năng lượng mặt trời, đèn Led, thiết kế chip cùng với phòng thí nghiệm chuyên ngành và giám định công nghệ thuộc lĩnh vực cơ khí, tiết kiệm năng lượng, công nghệ môi trường; chế thử sản phẩm mới và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất.
Ngoài ra, Trung tâm sẽ không chỉ là nơi phục vụ công tác quản lý nhà nước về khoa học công nghệ, tiếp nhận các kết quả nghiên cứu để sản xuất thử, hoàn thiện công nghệ, thương mại hóa sản phẩm mà còn phục vụ nhu cầu nghiên cứu mới, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trên địa bàn Thủ đô.

Nguyễn Nam